สุดยอดฮอกไกโด!
นโยบาย

นโยบาย

Sood-Yod hokkaido จะสร้างและดูแลรักษาความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้ตามลำดับความสำคัญ เราตระหนักดีว่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าคือหน้าที่ของเรา

Sood-Yod hokkaido ได้ตั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้งานได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช้งาน และปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานจากเว็บไซต์ แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา อีเมล์​ ผู้ให้บริการใด ๆ และผู้จัดจำหน่ายต่าง ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว ข้อมูล หรือกิจกรรมใด ๆ ของผู้แทนจำหน่ายภายนอก ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการนำเที่ยว และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเรา ผู้ใช้งานถือว่ายินยอมในข้อกำหนดและเงื่อนไขเมื่อเข้าใช้งานบริการนี้ และการยินยอมรับดังกล่าวมีผลใช้ได้โดยไม่อาจเพิกถอนได้

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 มีนาคม 2016

ข้อมูลเฉพาะส่วนที่ผู้ใช้งานได้ให้กับเรา

Sood-Yod hokkaido มีสิทธิ์ที่จะรับ และเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานพิมพ์ลงในเว็บไซต์​หรือส่งมายังเรา ข้อมูลที่Sood-Yod hokkaido เก็บรวบรวมจากผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา อีเมล์​ ผู้ให้บริการใด ๆ และผู้แทนจำหน่าย Sood-Yod hokkaido ตระหนักว่าข้อมูลส่วนตัวเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้มีชีวิตซึ่งอยู่ภายใต้การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัว (ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลด้วยชื่อ วันเกิด และอื่น ๆ) ที่อยู่อีเมล์ ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใดที่ถูกนำไปใช้เพื่อเชื่อมโยงกับตัวบุคคลหรือใช้หาผลประโยชน์ หรือข้อมูลครอบครัว หรือข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับตัวบุคคลหนึ่ง ๆ ซึ่งถูกรวมเข้าไว้ในข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี้Sood-Yod hokkaido ยังเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ระบุตัวบุคคล อายุ เพศ และอื่น ๆ

Sood-Yod hokkaido จะสอบถามข้อมูลกับผู้ใช้งานเกี่ยวกับประเทศที่อยู่อาศัย เพศ อายุ และอื่น ๆ และSood-Yod hokkaido จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์เพื่อดูประสิทธิภาพทางด้านการทำงานและทางด้านการใช้งานของเว็บไซต์ด้วยการใช้งานคุกกี้ และไอพีแอดเดรส

ข้อตกลงว่าด้วยข้อมูลส่วนตัว

เพื่อการบรรลุเป้าหมายต่อหน้าที่ในการเคารพ และปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจะยึดมั่นในหลักปฏิบัติพื้นฐานของเราตามที่แจกแจงข้างล่าง และได้จัดตั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติพื้นฐานดังกล่าว

• เพื่อบันทึกและบริหารจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญ
• เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ
• เพื่อส่งอีเมล์ ข้อความเกี่ยวกับการทำตลาด และข้อมูลอื่น ๆ
• เพื่อดำเนินการการจองของผู้ใช้งานผ่านผู้ให้บริการภายนอกให้เสร็จสมบูรณ์
• เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อของผู้ใช้งาน
• เพื่อคิดเงินผู้ใช้งานในราคาที่ถูกต้อง
• เพื่อติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้งาน
• เพื่อให้เราสามารถให้บริการสนับสนุนลูกค้า และติดตามข้อสอบถาม และข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อปรับปรุงการให้บริการ
• เพื่อแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบถึงข้อเสนอ บริการต่าง ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์
• เพื่อแก้ปัญหาของผู้ใช้งาน และตรวจหาสาเหตุให้ชัดเจน
• เพื่อป้องกันอาชญากรรมใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
• เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ
• เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งาน
• เพื่ออธิบายในเรื่องที่ผู้ใช้งานไม่เข้าใจ
• เพื่อบริหาร จัดการและปรับปรุงการบริการ ผลิตภัณฑ์ และธุระกิจของเรา
• เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับบริการที่ทำให้เป็นข้อมูลนิรนามแล้ว
• เพื่อควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

การมอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่บุคคลภายนอก

Sood-Yod hokkaido ไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณออกไปเกินกว่าขอบเขตที่จำเป็นต่อจุดประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อนซึ่งรวมไปถึงกรณีที่Sood-Yod hokkaido ได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านการควบรวมธุรกิจ หรือผ่านความสำเร็จทางธุรกิจในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม กระนั้นข้อห้ามดังกล่าวจะไม่บังคับใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่จำเป็นต้องจัดการข้อมูลส่วนตัวตามกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ
(2) กรณีที่จำเป็นต้องจัดการข้อมูลส่วนตัวด้วยความจำเป็นในการปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลหนึ่ง ๆ
และเป็นการยากที่จะได้รับการยอมรับจากคุณ หรือ
(3) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดการข้อมูลส่วนตัวเพื่อปรับปรุงสาธารณสุขหรือส่งเสริมการเติบโตเยาวชน และเป็นการยากที่จะได้รับการยอมรับจากคุณ
(4) กรณีที่จำเป็นต้องจัดการข้อมูลส่วนตัวด้วยความจำเป็นในการให้ความร่วมมือกับองค์กรรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น หรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ที่ได้รับการตั้งให้เป็นตัวแทนขององค์กรรัฐ​หรือรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อให้กระทำการต่าง ๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ และการขอความยินยอมจากคุณจะเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
(5) Sood-Yod hokkaido จะแจ้งให้ทราบหรือประกาศสู่สาธารณะเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้: 1. ข้อเท็จจริงที่ว่าการมอบข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกนั้นรวมอยู่ในเป้าหมายการใช้ประโยชน์ แต่จะไม่มีการให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บุคคลภายนอกแต่อย่างใด 3. วิธีการมอบข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก 4. ข้อเท็จจริงที่ว่าจะหยุดมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บุคคลภายนอกตามคำร้องขอของคุณ กรณีต่าง ๆ ตามต่อไปนี้ไม่ถือเป็นการมอบข้อมูลให้บุคคลภายนอก (1) กรณีที่Sood-Yod hokkaido ได้มอบหมายการจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นแบบโดยสิ้นเชิงหรือเพียงบางส่วนโดยอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อการบรรลุเป้าหมายการนำไปใช้ประโยชน์ (2) กรณีที่เราได้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเนื่องจากความสำเร็จทางธุรกิจเช่นการควบรวมธุรกิจ หรือรูปแบบอื่น ๆ (3) กรณีที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับกลุ่มหนึ่ง ๆ โดยกลุ่มอื่นใดเป็นผู้กำหนดขอบเขตการใช้งาน โดยเราจะแจ้งหรือจัดเตรียมล่วงหน้าให้คุณสามารถเข้าถึงชื่อ หรือตำแหน่งของกลุ่มอื่น ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ

สิทธิร่วมกันของข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการ

Sood-Yod hokkaido และผู้ที่ให้การบริการของเรามีสิทธิในชื่อและข้อมูลการติดต่อของคุณร่วมกัน ส่วนข้อมูลอื่นๆที่คุณได้ให้เราเอาไว้จะไม่มีการส่งมอบให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ในกรณีที่คุณมอบข้อมูลของคุณของแก่ผู้ให้บริการของเราด้วยตนเอง ให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำข้อมูลของคุณไปใช้งานของผู้ให้บริการในนโยบายความเป็นส่วนตัว

การแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สาม

Sood-Yod hokkaido มีการแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามเพราะพวกเขาให้การช่วยเหลือธุรกิจของเราโดยการวิเคราะห์ธุรกิจ การชำระเงิน การให้บริการลูกค้า การตลาด ความเป็นสาธารณะ ฯลฯ Sood-Yod hokkaido ได้แต่งตั้งให้พวกเขาเหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อใช้ในการให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน ในกรณีดังกล่าว Sood-Yod hokkaido จะอนุญาตให้พวกเขาใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นเท่านั้น ไม่เช่นนั้นSood-Yod hokkaido จะไม่มีทางอนุญาตพวกเขาให้ใช้งานหรือเข้าถึงข้อมูลของคุณ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

Sood-Yod hokkaido จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับคุณโดยทันทีหากคุณต้องการ กระนั้นก็ตามSood-Yod hokkaido อาจตัดสินใจไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณบางส่วน หรือทั้งหมดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้โดยจะแจ้งให้คุณทราบถึงการมีผลโดยทันที ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลมีค่าธรรมเนียม 1,000 เยน
(1) ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลมีแนวโน้มที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน สิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ ของคุณหรือบุคคลที่สาม
(2) ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลมีแนวโน้มที่จะกีดกั้นการดำเนินธุรกิจของSood-Yod hokkaido อย่างที่ควรจะเป็น
(3) ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลนั้นขัดต่อกฎหมายข้อบังคับ
โดยหลักแล้วSood-Yod hokkaido จะไม่เปิดเผยประวัติการเข้าใช้งาน หรือข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลส่วนตัว

การรวบรวม และลบข้อมูลส่วนตัว

หากคุณต้องการให้Sood-Yod hokkaido รวบรวม เพิ่มเติม หรือลบรายละเอียดใด ๆ ในข้อมูลส่วนตัวของคุณบนข้อเท็จจริงที่ว่ารายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นเท็จ Sood-Yod hokkaido จะดำเนินการตรวจสอบเท่าที่จำเป็นโดยทันทีเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของการใช้ประโยชน์ข้อมูล และจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลการรวบรวม เพิ่ม หรือลบรายละเอียดของข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว

การระงับการใช้งานข้อมูลส่วนตัวที่เก็บไว้

หากคุณต้องการให้Sood-Yod hokkaido หยุดใช้ประโยชน์หรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณทิ้งอันเนื่องมาจากข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกใช้งานในลักษณะที่เกินเลยขอบเขตของการใช้ประโยชน์ตามที่ได้ประกาศต่อสาธารณะล่วงหน้า หรือเนื่องจากข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นได้มาโดยมาชอบ หรือวิธีการอื่นใดที่ไม่ถูกต้อง Sood-Yod hokkaido จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของคุณตามความจำเป็นโดยทันที และจะแจ้งให้ทราบถึงผลของการหยุดใช้ประโยชน์หรือลบข้อมูลดังกล่าวของคุณ กระนั้นก็ตามการให้บริการดังกล่าวไม่รวมไปถึงกรณีที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงเพื่อหยุดใช้ประโยชน์หรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยSood-Yod hokkaido จะหาทางเลือกอื่นที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณ

ระบบรักษาความมั่นคงและการจัดเก็บข้อมูลของเรา

Sood-Yod hokkaido ได้พยายามอย่างสุดกำลังในการรักษาความปลอดภัยของระบบและการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในระดับสูง กระนั้นก็ตามSood-Yod hokkaido ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูลและการส่งต่อข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตได้ 100% Sood-Yod hokkaido ไม่รับผิดชอบหากมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หากคุณตระหนักได้ว่ามีการเข้าถึงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นให้รีบแจ้งเรา แล้วSood-Yod hokkaido จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ปัญหาของเราหลังจากผ่านการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ในกรณีเดียวกันนี้เราจะแจ้งตำรวจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

Sood-Yod hokkaido มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขแล้วถือว่ามีผลบังคับใช้เมื่อได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราแล้ว Sood-Yod hokkaido จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเราได้เปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อสำคัญ ๆ ผ่านการให้บริการต่าง ๆ ของเรา หรือโดยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม ขอให้คุณใช้บริการของเราต่อไปหากคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลง

หากมีคำถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา