สุดยอดฮอกไกโด!
กฎการใช้งาน

กฎการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เป็นของและดำเนินการโดย CHOWA GIKEN Corporation โปรดอ่านเงื่อนไขในการใช้งานนี้อย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนที่จะเริ่มต้นการใช้งาน

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานนี้ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย เราถือว่าคุณเห็นด้วยกับการจัดการการจอง เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เราสามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขคำเหล่านี้ได้ตลอดเวลา เมื่อคุณได้ใช้บริการของเรา เราจะถือว่าคุณเห็นด้วยกับเงื่อนไขเหล่านี้ เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลง นโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะให้แจ้งให้ทราบผ่านการบริการหรือวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 มีนาคม 2559

การนำมาใช้งาน

กฎระเบียบเหล่านี้มีผลกับทุกความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเราและการบริการทั้งหมดของเรา

การจัดการ ID และ Password

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบและปกป้อง ID และ Password ของผู้ใช้เอง ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ นำ ID และ Password ไปให้เช่าหรือมอบให้แก่บุคคลที่สาม รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้ ID และ Password ของคุณ โดยคุณเองหรือบุคคลอื่นใดก็ตามนอกเหนือจากคุณอย่างเต็มที่

ข้อห้าม

เนื้อหาและโครงสร้างบนเว็บไซต์ทั้งหมดถือเป็นสิทธิ์ของ Sood-Yod Hokkaido หากไม่ได้รับการอนุญาตจาก CHOWA GIKEN Corporation จะไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาใดๆหรือสิทธิใดๆของเว็บไซต์ ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตในกระทำการดังต่อไปนี้
(1) การดำเนินการใดๆที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ
(2) การดำเนินการใดๆที่ถือเป็นการก่ออาชญากรรม
(3) การดำเนินการใดๆที่ส่งผลต่อ Servers หรือ Network ของเว็บไซต์
(4) การดำเนินการใดๆที่ส่งผลต่อการให้บริการของเรา
(5) กระทำการแก้ไขหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรายอื่น
(6) การดำเนินการใดๆ ที่ส่งผลทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
(7) การดำเนินการใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มที่ต่อต้านสังคมไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
(8) การดำเนินการใดๆที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม

การระงับการให้บริการ

เราสามารถหยุดหรือระงับการบริการทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนด้วยเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ทำการปรับปรุงหรือตรวจสอบระบบ 
(2) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า ไฟไหม้ ระบบพลังงานล้มเหลว และ อื่นๆ
(3) ในกรณีที่อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้หรือเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาขัดข้องเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน
(4) ในกรณีที่เกิดการกระทำใดๆหรือสิ่งใดๆที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยากต่อการควบคุมและจัดการ ในการให้บริการของเรา

2.Sood-Yod Hokkaido จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียของผู้ใช้งานหรือบุคคลที่3 เนื่องจากการระงับหรือยกเลิกการให้บริการใดๆของเรา

การควบคุมและเข้าถึงบัญชีของคุณ

เราจะจำกัดสิทธิในการใช้บริการและลบบัญชีของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ ละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน
(2) ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ไม่เป็นความจริงหรือไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
(3) ในกรณีที่ใช้งานผิดไปจากจุดประสงค์ของเว็บไซต์    เราจะไม่รับผิดชอบความสูญเสียใดๆ ของคุณที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้งาน

ความรับผิดชอบของเรา

เราถือว่าไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สาเหตุคือความบังเอิญหรือไม่ตั้งใจ ในกรณีที่เราต้องรับผิดชอบการดำเนินการใดๆ ด้วยเหตุผลใดๆ เราจะยอมรับเฉพาะในส่วนของความสูญเสียเท่านั้น ( ความเสียหายในระยะเวลา 1 เดือน ในกรณีที่เป็นการให้บริการอย่างต่อเนื่อง)   เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อตกลงที่ทำกับบุคคลที่สามหรือผู้ใช้อื่น ๆ

การเปลี่ยนแปลงการบริการ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการให้บริการ

การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับการใช้งาน

เราสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งคุณ

การติดต่อหรือแจ้ง

การติดต่อคุณหรือแจ้งเรื่องใดๆเกี่ยวกับการให้บริการของเรา เราจะใช้วิธีการที่เราเห็นสมควร เช่น การโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา

การโอนสิทธิหรือผลประโยชน์

คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโอนสิทธิหรือผลประโยชน์ใดๆให้แก่ผู้อื่น หรือนำไปใช้เป็นเครื่องประกันได้

กฎหมายที่ใช้บังคับและอำนาจศาล

ข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ถือว่าผู้ใช้ทุกคนยินยอมต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของเขตที่ตั้งของบริษัทหลัก สำหรับข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่อนุญาตให้มีการใช้เว็บไซต์นี้ในเขตอำนาจศาลใดๆ

หากมีคำถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา